Weight Loss


ลดน้ำหนัก

 

OBESITY CENTER by The Vogue Clinic

ศูนย์ควบคุมน้ำหนักภาคตะวันออก

ให้บริการดูแลด้านน้ำหนักและสัดส่วนโดยแพทย์

ลดน้ำหนักโดยแพทย์ ดีอย่างไร

ลดน้ำหนักกับแพทย์คือการลดน้ำหนักจากคำแนะนำของแพทย์ แพทย์ซักประวัติเพื่อเก็บข้อมูล

และนำไปประเมินเป็นแผนการลดน้ำหนักที่เหมาะสมกับแต่ละคน

การตรวจองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition) คือ การตรวจเช็กสัดส่วนไขมันกับมวลต่าง ๆ ในร่างกายที่ไม่ใช่ไขมัน เช่น กล้ามเนื้อ กระดูก เพื่อดูว่าสมส่วนกับไขมันที่มีหรือไม่ โดยมีสองส่วนหลักๆ คือ

– ไขมัน (Body fat) มักจะแทรกอยู่ตามเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อใต้ผิวหนัง และรอบๆ อวัยวะต่างๆ
– มวลที่ไม่ใช่ไขมัน (Non-fat mass) ส่วนนี้จะประกอบไปด้วย กระดูก น้ำ กล้ามเนื้อ อวัยวะต่างๆ

มวลเหล่านี้จะถูกคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ ช่วยบอกได้ว่าองค์ประกอบของร่างกายคุณมีไขมันเกินมาประมาณเท่าไร
เกิดจากอะไร ทำให้สามารถวางแผนลดน้ำหนักได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

บริการด้านการดูแลน้ำหนักและสัดส่วน

  • Weight check up
  • Weight Care Program
  • IV Wieght Care
  • Supplement Weight Care