ทีมแพทย์

พญ. อัชฌา ทางพัฒนกุล (หมอบีม)

พญ. อัชฌา ทางพัฒนกุล (หมอบีม)

ผู้อำนวยการแพทย์เฉพาะทาง

พญ.ดลพร นิลยนาท (หมอแอร์)

พญ.ดลพร นิลยนาท (หมอแอร์)

เฉพาะทางอายุรแพทย์ และ ความงาม

พญ.ผกาพร กิตติโชคชัย (หมอพลอย)

พญ.ผกาพร กิตติโชคชัย (หมอพลอย)

เฉพาะทางจักษุแพทย์ตกแต่ง

พญ.ปิยพร มีฤทธิ์ (หมอปิ)

พญ.ปิยพร มีฤทธิ์ (หมอปิ)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมความงาม

พญ.สุดถนอม กับเป็ง (หมอมิก)

พญ.สุดถนอม กับเป็ง (หมอมิก)

เฉพาะทางวิสัญญีแพทย์